انواع بیماری دستگاه تناسلی سگ نر

2017-01-30T11:19:22+04:30

بیضه ها که درکیسه بیضه قرارگرفته اند اسپرم تولید می کنند که دروزیکول سمینال ذخیره می گردد ودرحین مقاربت انزال می شود. غده پروستات یک مایع مغذی را ترشح می کند که برای زنده نگاه داشتن اسپرمها با آنها مخلوط می شود. بیماریها تورم پروستات درمبحث انسداد روده مورد بحث قرارگرفته است. تورم بیضه دراین [...]