آشنایی با مشکلات قلب سگ

2017-01-30T13:06:13+04:30

قلب پمپی است که خون را دربدن به گردش می آورد. خون حاوی اجزاء حیاتی وضروری نظیر اکسیژن وغذا وهورمونهایی است که عملکرد بدن را تنظیم می کنند. به علاوه گردش خون مناسب درحمل وخارج ساختن مواد مضری نظیر دی اکسید کربن دخالت می نماید. نقص واشکال درگردش خون باعث ایجاد مشکلاتی درسایراعضاء بدن می [...]