آشنایی با بیماریهای مشترك انسان و حیوانات

2017-01-17T09:16:58+04:30

بیماری به چندین شکل و عمدتاً به فرم جلدی (سالک) دیده شده است. اگر چه این شکل از بیماری معمولاً موجب مرگ نمیشود؛ اما به علت طولانی شدن و ظاهر بدمنظره زخمها سبب آسیبهای جدی از جنبه روانی و اجتماعی میگردد. همچنین اپیدمیهای کشنده فرم احشایی این بیماری گاهاً موجب مرگ و میر هزاران نفر [...]