عوامل باکتریایی بيماری منتقله ازراه غذا

2017-01-22T10:59:37+04:30

مهمترین عوامل باکتریایی بيماریهای منتقله از راه غذا ١- سالمونلا: انتروكوليت شايعترين تظاهر عفونت سالمونلايي است .بيش از ۲۲۰۰ گونه سالمونلابا توجه به ساختار آنتي ژني آنها شناسايي شده است .كه تنها ده سروتيپ آن ها عامل بيشترين عفونت هاي گزارش شده هستند .سالمونلاها در طيف وسيعي از مواد غذايي وجود دارد مانند : گوشت [...]