بیماری های پوست در سگ

2017-01-30T12:55:31+04:30

پوست بافتها واعضاء داخل بدن را ازتهاجم اجسام خارجی ومیکروبها تغییرات دما وخشک شدن درامان نگه می دارد. این عضو درساخته شدن برخی ازویتامین های ضروری نظیرویتامین d موثر است . همچنین پایانه های عصبی مربوط به حواس واحساس محیط خارج نیزدرپوست قراردارند. نشانه هایی که ممکن است حاکی ازمشکلات پوست باشد به شرح زیرمی [...]