خطرات پیش از موعد در زایمان گاو

2017-08-30T17:28:31+04:30

 ضعف و خستگی دام، بزرگی گوساله و مداخلات پیش از موعد و یا نابجا در امر زایمان، سقط جنین واگیردار قارچی، لپتوسپورایی و یا سالمونلائی، آلودگی به ویبریوفتوس، کمبود کلسیم و منیزیم و نیز توکسمی یا سپتی سمی از جمله عوامل جفت ماندگی در گاو آبستن هستند. توجه به این نکته مهم است که در [...]