جنتامايسين 5% تزریقی Gentamycin

2016-10-03T14:50:02+00:00

محلول استریل تزریقی جنتامايسين 5% تركيب: هر ميلي ليتر دارو حاوي 50 ميلي گرم جنتامايسين مي باشد.‌ مكانيسم اثر: جنتامايسين جزء خانواده آمينو گليكوزيدها مي باشد و با اثر بر جزء  30sريبوزوم باكتري و تداخل در ساخت پروتئين ها در ارگانيسم هاي حساس اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهد. جنتامايسين همانند ساير آمينو [...]