برچسب: جنتاموکس Gentamox

جنتاموکس Gentamox

دسته دارویی:آنتی بیوتیک شکل دارویی:سوسپانسیون تزریقیآموکسی سیلین+ جنتامایسین ترکیب دارو : آموکسی سیلین( تری هیدارت) 150 میلی‌گرم جنتامایسین ( سولفات) ...