برچسب: سقط جنين حاصل از نئوسپورا (NEOSPORA) در گاوهاي شيری