سلن SELEN

2016-10-04T10:28:08+04:30

 تركيب: این ترکیب شامل مواد زیر است : Vitamn D3 Vitamn E Vitamn B12 Inositol Selenium Crrier q.s.to مقدار و نحوه مصرف:  طيور : 50 تا 100 ميلي ليتر در 100 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز  گوسفندو بز: 5 ميلي ليتر براي هر راس دام      موارد مصرف:   بهبود توليد [...]