سمدورامايسين Semduramicin, مكمل درماني ضد كوكسيديوز يونوفوره

2016-10-04T10:06:01+04:30

 تركيب:   هر كيلوگرم  مكمل وياكس حاوي 50 گرم سمدورامايسين مي باشد.  موارد مصرف : پيشگيري از بروز كوكسيديوز ( اسهال خوني) ناشي از انواع ايمريا از قبيل E.acervulina,E.miavati, E.maxima, E.necatrix, E.Tenella در طيور گوشتي  مقدار و روش مصرف: مقدار مجاز سمدورامايسين معادل ppm 20 در يك تن خوراك طيور گوشتي مي باشد. براي اين [...]