اثرات تغذیع سموم ارگانوفسفره در دام

2017-08-26T03:45:44+04:30

آفت‌کش‌های (سموم) ارگانوفسفره دسته‌ای از مواد شیمیایی فسفردار بوده که برای کنترل طیف وسیعی از آفات در بخش کشاورزی به‌کار برده می‌شوند این ترکیبات فسفره‌ی آلی دارای اثرات بیولوژیکی متنوعی می‌باشند.  الف) سموم ارگانوفسفره و کاربرد آن‌ها آفت‌کش‌های اُرگانوفسفره، دسته‌ای از مواد شیمیایی فسفردار بوده که برای کنترل طیف وسیعی از آفات در بخش کشاورزی [...]