تواِن تي وان Twenty One,سم ضد مگس

2016-10-03T13:59:14+04:30

تعریف: مگس ها ناقل بيش از 60 نوع بيماري به دام و طيور  مي باشند. تو اِن تي وان مي تواند بهداشت دام وطيور را تامين كرده و ضمن كمك به پيشگيري از بيماري ها، باعث صرفه جويي در مصرف دارو شود. تو اِن تي وان داراي سمي با ماده موثره آزامتيفوس است و هم [...]