دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو

2017-01-07T11:06:30+04:30

 افرایش سنتز کتون بادی در حول حوش زایش چه دلیلی دارد؟ آیا افزایش سنتز کتون بادی یک مکانیسم طبیعی در گاوهای شیری است؟ در این مقاله کوتاه میخواهیم دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاوهای دوره انتقال را بررسی کنیم. گاوهای شیری تغییرات فیزیولوژیکی زیادی را در حین انتقال از اواخر آبستنی به اوایل دوره [...]