سواميون ®Cevamune, قرص جوشان سوامیون (رنگ آبی و تیوسولفات سدیم)

2016-10-04T10:26:31+00:00

جهت کنترل توزیع و دریافت محلول واکسن از طریق آب آشامیدنی خصوصیات: 1. به سرعت در آبی با دمای(20°C) 68°F    حل می‌شود. مقادیر بیشتر از PPm10 کلر آزاد را در مدت 10 دقیقه در دمای  35 درجه سانتی گراد (°95 فارنهایت)  خنثی می‌نماید.  2. سوامیون رنگ محلول واکسن را آبی تیره می‌کند و کنترل توزیع واکسن [...]