سوديازوت Sodiazot

2016-10-04T10:03:56+04:30

گروه دارويي:  محرك هورمون هاي دستگاه گوارش ، مدر،‌انرژي زا شكل دارويي:  محلول خوراكي يك ليتري و پنج ليتري تركيب:  در هر ليتر 60 gr Sorbitol 2 gr Lysin HCl 3.5 ml Vegetable extracts 100 ml Excipient   اختصاصات : در مراحل بحراني دوره پرورش كه در آن افزايش ناگهاني انرژي مورد نياز است مثل [...]