سولفاديميدين 33.3% Sulfadimine

2016-10-04T10:02:07+04:30

دسته دارويي : آنتي بيوتيك   تركيب دارو :     333 mg Sulfadimine Sodium 100 gr Excipients q.s. to       مكانيسم اثر : سولفاديميدين ، سولفاناميد وسیع الطيفي است كه در رقابت با پارا آمينو بنزوئيك اسيد ، سبب مهار اسید فوليك و در نتيجه وقفه در سنتز پروتيئن باكتري ها مي [...]