سولفاديميدين Sulfadimidine

2016-10-04T10:23:21+04:30

دسته دارويي:  سولفوناميد تركيب:    هر بولوس حاوي 5/2 گرم سولفاديميدين مي‌باشد. مكانيسم اثر: سولفاديميدين ، سولفاناميد گسترده طيفي است كه در رقابت با پارا آمينوبنزوئيل اسيد، سبب مهار اسيد فوليك و در نتيجه وقفه در سنتز پروتئين باكتري ها ميگردد و باكتريواستاتيك مي باشد. متعاقب تجويز خوراكي دارو به سرعت از دستگاه گوارش جذب گرديده [...]