نورودین 24 Norodine, سولفادیازین + تری متوپریم

2016-10-05T03:27:37+04:30

شکل دارویی : محلول تزریقی ترکیب :هر میلی لیتر حاوی : سولفادیازین       200 میلی گرم تری متوپریم       40 میلی گرم موارد مصرف : Norodine 24 جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن با منشاء باکتریای گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلو کوک ها ، اکتینوباسل [...]

نورودین 24 Norodine, سولفادیازین + تری متوپریم2016-10-05T03:27:37+04:30

سولفاپریم ®Sulfaprim, سولفادیازین +تری متوپریم

2016-10-04T10:20:40+04:30

دسته دارویی : آنتی بیوتیک ترکیب : هرمیلی لیترحاوی: سولفادیازین سدیم 400 میلی گرم تری متوپریم 80 میلی گرم موارد مصرف : مخلوط این دو آنتی بیوتیک موجب کاهش مقدار مورد نیاز درمانی شده و اثر ضد میکروبی آنهاچندین برابر میشود. این مخلوط باکتریسید بوده با طیف ضد میکروبی وسیع بر باکتریهای گرم مثبت و [...]

سولفاپریم ®Sulfaprim, سولفادیازین +تری متوپریم2016-10-04T10:20:40+04:30
Go to Top