سولفاكلروپريدازين و تري متوپريم  Sulfachloropyridezine & Trimethoprim

2016-10-04T10:00:11+04:30

دسته دارويي: آنتي بيوتيك  سولفاكلروپريدازين 10% تري متوپريم 2% شكل دارويي : پودر محلول در آب تركيب: هر گرم پودر حاوي 300 سولفاكلروپريدازين ( ملح سديم) 100 ميلي‌گرم تريمتوپريم 20 ميلي‌گرم موارد مصرف: كوزاميكس پلاس تركيبي قوي از دو آنتي بيوتيك هم خوان است كه بر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي موثر مي‌باشد. [...]