سولفامت ® Sulfamet, سولفادیازین + تری متوپریم (سوسپانسیون خوراکی)

2016-10-04T09:59:31+04:30

تركيب: هر ميلي ليترسوسپانسيون خوراكي حاوي:‌400 ‌ميلي گرم‌ سولفاديازين سديم و 80 ميلي گرم تري متوپريم مي باشد.‌ مكانيسم اثر: تري متوپريم آنتي باكتريال صنعتي و يك داروي ضد ميكروبي با قدرت تاثير فراوان بر عليه اكثر ميكروب هاي گرم مثبت و گرم منفي مي باشد. يكي از ويژگي هاي بارز اين محصول آن است [...]