سولفاپریم ®Sulfaprim, سولفادیازین +تری متوپریم

2016-10-04T10:20:40+00:00

دسته دارویی : آنتی بیوتیک ترکیب : هرمیلی لیترحاوی: سولفادیازین سدیم 400 میلی گرم تری متوپریم 80 میلی گرم موارد مصرف : مخلوط این دو آنتی بیوتیک موجب کاهش مقدار مورد نیاز درمانی شده و اثر ضد میکروبی آنهاچندین برابر میشود. این مخلوط باکتریسید بوده با طیف ضد میکروبی وسیع بر باکتریهای گرم مثبت و [...]