فارماکلوزاین Farmaclozine,سولفاکلوزاین 30%

2016-10-04T11:31:31+00:00

دسته دارویی: کوکسیدیواستات شیمیایی   ترکیب: هر گرم پودر فارماکلوزاین®حاوی:     300 mg Sulfaclozine SodiumMonohydrate 1 gr Excipient qs.to       مکانیسم اثر: فارماکلوزاین® سولفانامید وسیع الطیف با پاراآمینوبنزوئیک اسید(PABA)تبدیل شونده به اسید فولیک آنتا گونیسم دارد، در حالی که اسید فولیک برای بقای زندگی کوکسیدیاها و باکتری ها کاملا ضروری است.تأثیر فارماکلوزاین® [...]