سولفاکینوکسالین + دیاوردین Sulfaquinoxaline+ Diaverdine

2016-10-04T09:58:47+04:30

سولفاکینوکسالین + دیاوردین محلول خوراکی   دسته دارویی : کوکسیدیواستات شیمیایی   ترکیب دارو : هر لیتر محصول حاوی:     25.6 gr Sulfaquinoxaline 6.4 gr Diaverdine 1 lit Excipients qs.to مکانیسم اثر : سولفاکینوکسالین جزو دسته سولفانامیدها بوده و از طریق مداخله در تولید اسیدفولیک باعث توقف متابولیسم و اختلال در سنتز پروتئین ها [...]