تریمتوکس Trimethox, سولفا دی متوکسین + تری متوپریم

2016-10-03T14:02:33+04:30

ترکیب: Sulphadiemethoxine (sodic): 20 g Trimethoprim: 4 g Excipient s.q.: 100 ml مکانیسم اثر: تری متوپریم و سولفادی‌متوکسین دارای عملکرد باکتری‌کش سینرژیست می‌باشند. این ترکیب بر رنج وسیعی از باکتریها مؤثر می‌باشد. همچنین این ترکیب به خوبی از دستگاه گوارش جذب شده و به داخل بافتها انتشار می‌یابد. سولفا دی‌متوکسین به تنهایی بر رنج وسیعی [...]