سيدرگاوي CIDR

2016-10-04T09:46:39+04:30

شكل دارويي: شياف مانند (مهبلي) تركيب دارو:پروژسترون  فارماكولوژي و مكانيسم اثر دارو :سيدر متشكل از ماده سيليكان آغشته به پروژسترون طبيعي است. زماني كه اين وسيله داخل واژن دام قرار مي‌گيرد به طور يكنواخت وتدريجي روزانه به ميزان 60 ميلي گرم پروژسترون از خود آزاد مي‌كند كه از طريق ديواره واژن جذب مي‌گردد و اثرات فارماكولوژيك [...]