زانامیویر Zanamivir

2017-04-27T13:48:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zanamivir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK                موارد مصرف زانامیویر، آنزیم سطحی ویروس به نام نورامینیداز(سیالیداز) را مهار می کند که این آنزیم جهت آزادسازی ذرات جدید تشکیل شده ویروسی از سلول عفونی [...]