اثرات ميکروبي در مصرف آنزيمهاي اگزوژنز

2017-02-06T03:07:57+04:30

مقـدمه بيش از ۳۰ سال است كه مصرف آنزيم در صنعت خوراك دهي كاربرد دارد.كاربرد سنتي آنزيم براي بهبود قابليت هضم در مورد مواد خوراكي مانند گندم و جو بوده است، اما امروزه با كشف مواد ضد مغذي در خوراكهاي مختلف،استفاده از آنزيم ها نيز گسترش يافته است.به طورمثال پلي ساكاريد هاي غير نشاسته اي [...]