بیماری شیگلوز در اسب

2015-12-12T09:13:13+04:30

بیماری شیگلوز در اسب بیماری حاد و شدیدا کشنده کره اسب های تازه متولد شده در اغلب کشورهای دنیا می باشد.این بیماری اغلب بیماری کره اسب های خواب آلود نامیده می شود