میزان ضخامت پوسته تخم بلدرچین

2017-01-06T17:57:30+04:30

ضخامت پوسته تخم بلدرچین چقدر است ؟ آیا ضخامت و کیفیت پوسته میتواند بر روی کیفیت جوجه بلدرچین تاثیرگذار باشد؟ چه عواملی بر کیفیت پوسته تخم بلدرچین موثر است ؟ سالانه در اثر کیفیت نامطلوب پوسته تخم مرغ چقدر زیان متوجه جامعه مرغداران در سرتا سر دنیا می شود؟ سالنه چند درصد از تخم مرغ [...]