نكات مهم در انتقال پرنده بیمار به دامپزشک

2014-02-12T04:43:16+04:30

نكات مهم در انتقال پرنده بیمار به دامپزشک بهتر است پرنده را عینأ در قفسی كه در آن زندگی می كرده است به كلینیك حمل و تا پایان معاینه از نظافت كف قفس خودداری کنید