مزایا و معایب عقيم کردن خرگوش

2017-10-17T11:05:43+04:30

عبارت neuter (اخته کردن) را به معناي خارج کردن اندامهاي تناسلي نر ميدانيم و مردم در اصطلاح عاميانه اين عبارت را براي ماده به صورت spay(عقيم کردن) بکار مي برند. در اصطلاح علمي براي نر عبارت castration وبراي ماده عبارت ovariohysterectomy بکار مي رود. در اين نوشتار کوتاه ميخواهيم ببينيم که اخته يا عقيم کردن [...]