دلایل و زمان عقیم کردن گربه نر

2017-02-27T02:01:33+04:30

گربه ها به مستقل و مغرور بودن و سلطه جوئی معروفند.آنها بخوبی میدانند چطور بارفتارشان انسانها را تحت فرمان خود بگیرند.در این بین خصلت سلطه جوئی درگربه های نر پررنگترست و در صورتیکه صاحبان نحوه رویاروئی با این رفتارهارا ندانند لحظات سختی را با یک گربه نر خواهند داشت. بخشی از این سلطهجوئی غریزی ست.گربه [...]