راه های تشخیص آبستنی در گاو

2017-01-25T18:08:10+04:30

جهت تشخیص آبستنی می توان از سه روش زیر استفاده نمود: ۱ . آزمایشات سرولوژیکی : در این روش می توان در همان روزهای اول به آبستنی پی برد. ۲ . سونوگرافی : این روش در دو هفته اول کاربرد دارد. ۳ . روش لمس از طریق رکتال : کاربردیترین روش تشخیص آبستنی روش رکتال [...]