بیماری های کک در سگ

2017-01-28T16:55:44+04:30

این بیماری یک ازدیاد حساسیت نسبت به یک یا چند آلرژن موجود در کک است. این آلرژن می تواند مربوط به بزاق ، مدفوع ، ترشحات و حتی بدن و کراتین پوست کک باشد. این بیماری دارای انتشار جغرافیایی خاصی می باشد و در مناطق گرمسیری و معتدل شایع است درحالیکه در نواحی سردسیر به [...]

بیماری های کک در سگ2017-01-28T16:55:44+04:30

آشنایی با بیماری هپاتیت نکروزان در دام

2017-01-07T17:31:36+04:30

اپیدمیولوژی:بیماری وقوع جهانی داشته و اهمیت ویژه ای دراسترالیاونیوزلنددارد.میزان وقوع سالیانه درگوسفند۵ %درگله های درگیرمیباشنداین میزان حتی به۱۰تا۳۰درصدهم میرسد.بیماری درگاو و گوسفندهمیشه کشنده میباشد.ازنامهای دیگرهپاتیت نکروزان:بیماری سیاه مرض وبیماری کبدسیاه میباشد. علائم بالینی: گوسفند:گوسفندان مبتلامعمولادرطی شب تلف می شوندوبدون هیچ گونه نشانه قبلی مرده یافت میشوند.اگرعلائم مشاهده شوندحیوان از بقیه گله جداشده وعقب می ماندواگررانده [...]

آشنایی با بیماری هپاتیت نکروزان در دام2017-01-07T17:31:36+04:30
Go to Top