آشنایی با انواع بيماريهاى گوسفند

2017-02-16T05:38:02+04:30

گنديدگى سم ((Foot- Rot (pietin) عامل بيمارى گنديدگى سم گوسفند ميکروبى بى هوازى و بدون هاگ است، اين ميکروب باعث ناراحتى در سم و لنگش شديد دام مى گردد اين ميکروب در مکان هاى خشک بيش از ۲ هفته مقاومت نداشته و درصورتى که آغل مرطوب باشد، قادر است تا يک ماه زنده بماند. همچنين [...]