انواع بیماریهای ویروسی در سگ

2017-01-29T12:02:26+04:30

مهمترین بیماریهای ویروسی عبارتند از: ۱- دیستمپر وسخت شدن ۲- تورم کبد ویروسی ۳- پارواویروس ۴- هاری ۵- هرپس خوشبختانه تاکنون مشکل هاری سگ درانگلستان وجود نداشته است اما این بیماری دراکثرکشورهای دیگربسیاراهمیت دارد وبویژه ازآنجا که ممکن است درهرلحظه ای به انگلستان نیزهجوم بیاورد داشتن آگاهی اندکی درمورد این بیماری لازم است. دیستمپر وسخت [...]