راه های تشخيص هاری از طریق آزمايشگاه

2017-01-25T17:49:46+04:30

تشخيص ازمايشگاهي نتايج ازمايش هاي همو گلبين و ازمايشهاي شيميايي معمول خون طبيعي است. ازمايش هاي غير طبيعي در ارتباط با اختلال فعاليت هيپوتالاموس شامل خونريزي گوارشي و ساير عوارض است . گلبولهاي سفيد خون محيطي افزايش مختصري خواهد داشت ولي ممكن است طبيعي يا بالاتر از ۳۰۰۰۰ نيز باشد. همچنين بررسي مايع نخاعي در [...]