آشنایی با بیماری های گوش در سگ

2017-02-03T01:18:38+04:30

نشانه هایی که دربیماریهای گوش مشاهده می شوند به شرح زیرمی باشد: ترشح غیرعادی یا تجمع واکس ورم کردگی بوی متعفن وزننده پوسته پوسته شدن یا شوره بستن خارش کاهش شنوایی التهاب گوش تکان دادن سر کج نگاه داشتن سر دورخود چرخیدن ازلحاظ آناتومی گوش شامل گوش خارجی وگوش میانی وگوش داخلی است. بین گوش [...]