عوارض روغنی شدن دم گربه یا Stud tail

2017-03-01T03:29:30+04:30

Stud tail یا روغنی شدن دم گربه عارضه ای بی خطر ولی بسیار رایج در میان گربه ها، بویژه گربه های نر اخته نشده است. بر روی پوست گربه غدد خاصی موجود اند که با ترشح مداوم چربی پوست گربه را از خشکی محافظت می کنند. این غدد همچنین به گربه کمک می کنند تا [...]