آشنایی با هيگروما در سگ ها

2017-01-29T11:49:15+04:30

هيگروما چيست؟اصطلاح هيگروما به هر نوع تورم بافتي مزمن گفته مي شود كه حاوي مايعات غير عفوني بوده و تسط بافتي سخت احاطه شده .هيگروما اغلب در اثر فشار هاي به بافت نرم بر روي برجتگي هاي استخواني مانند آرنج دست يا پاشنه ي پا ايجاد مي شود و متداول ترين آن هيگروماي ناحيه آرنج [...]