آشنایی با بیماری هپاتیت نکروزان در دام

2017-01-07T17:31:36+04:30

اپیدمیولوژی:بیماری وقوع جهانی داشته و اهمیت ویژه ای دراسترالیاونیوزلنددارد.میزان وقوع سالیانه درگوسفند۵ %درگله های درگیرمیباشنداین میزان حتی به۱۰تا۳۰درصدهم میرسد.بیماری درگاو و گوسفندهمیشه کشنده میباشد.ازنامهای دیگرهپاتیت نکروزان:بیماری سیاه مرض وبیماری کبدسیاه میباشد. علائم بالینی: گوسفند:گوسفندان مبتلامعمولادرطی شب تلف می شوندوبدون هیچ گونه نشانه قبلی مرده یافت میشوند.اگرعلائم مشاهده شوندحیوان از بقیه گله جداشده وعقب می ماندواگررانده [...]