علت ادرار کردن گربه در اطراف محل زندگی

2017-02-27T03:33:37+04:30

پس از رسیدن به سن بلوغ ودرحدود سن ۶ ماهگی نشانه گذاری به هدف مشخص کردن حدوده قلمرو با ادرارکردن درمحیط اطراف زندگی مشاهده می شود. این حالت در گربه های های نر عقیم نشده بیشتر مشاهده می شود. به صورت طبیعی گربه هادرحالت چمباتمه زدن ادرارمی نمایند. ولی درمان نشانه گذاری ادرارکردن روی سطح [...]