آلپرازولام Alprazolam

2017-04-27T11:13:02+04:30

  نام علمی دارو (ژنریک): Alprazolam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی پور سینا داروسازی رازک داروسازی عبیدی PHARMACIA داروسازی تهران دارو داروسازی روز دارو داروسازی لقمان داروسازی ابوریحان داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو داروسازی کیمیدارو [...]