آموباربیتال Amobarbital

2017-04-27T11:21:28+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Amobarbital گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف بدلیل عوارض جانبی و خطر وابستگی این دارو، استفاده از آن دیگر توصیه نمی شود، اگر چه ادامه مصرف آن [...]