دارو آميل نيتريت Amyl Nitrite

2017-05-08T16:06:39+04:30

اطلاعات دارو آميل نيتريت  Amyl Nitrite در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آميل نيتريت Amyl Nitrite گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف آميل نيتريت برای درمان [...]