آمينوفيلين Aminophylline

2017-04-28T14:14:01+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Aminophylline گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو داروسازی کاسپین تامین            موارد مصرف آمينوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راه [...]