ادفوویر Adefovir

2017-04-27T13:08:24+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Adefovir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی              موارد مصرف آنتی ویروس (آنالوگ نوکلئوتید غیر حلقوی). درمان هپاتیت B مزمن.      مکانیسم اثر دارو به عنوان مهارکننده آنزیم [...]