عوارض مصرف بیش از حد اسید آمینه لیزین

2017-01-05T12:06:45+04:30

آیا عدم تعادل و بالانس اسید آمینه لیزین میتواند باعث کاهش رشد پرنده شود؟ لیزین مازاد بر نیاز چه تاثیری بر طیور دارد؟ سطح اسید آمینه لیزین جیره چه تاثیری بر سرنوشت اسید آمینه آرژنین دارد؟ پیش از پاسخ دادن به این سوالات بهتر است که در یک پاراگراف کوتاه، مطالبی در مورد ساختمان اسیدهای [...]