دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate

2017-05-27T19:13:15+04:30

اطلاعات دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو                موارد مصرف اين دارو در درمان [...]